29 juuni 2013

Ainult demokraatlike valitsemispõhimõtete järgimine, ausus ja avatus on parim rohi valijate usalduse võitmiseks ning kõikvõimalike probleemide ärahoidmiseks

Ainult demokraatlike valitsemispõhimõtete järgimine, ausus ja avatus on parim rohi valijate usalduse võitmiseks ning kõikvõimalike probleemide ärahoidmiseks. See on vastus volikogu esimehe viimasele kirjatükile Türi Rahvalehes. Probleemid on tekkinud ilmselt sellest, et volikogu esimees ning IRL ei ole suutnud nendest põhimõtetest oma tegevuses lähtuda. Uus koalitsioon on olnud võimul juba üle pooleteise aasta, kes on keelanud korraldada hankeid läbipaistvamalt ja ausamalt. Selle asemel põhjendab volikogu esimees oma tegevust eelneval perioodil tehtuga. Või arvab Raivo Pink tõesti, et volikogu esimehena võib ta sisuliselt teeseldud hanke ning olematu konkurentsi tingimustes suvalist hinda küsida. Volikogu esimehe puhul on see lubamatu. Ei tohiks unustada ka allhankeid valla objektidel, mis muudavad oluliselt artiklis kirjeldatud protsente.
Nüüd palkadest. Kahjuks jätab Raivo Pink osa infost enda teada. Tegelikult on vallavanema palk olnud kõik need aastad ühesugune. Erinevus tuleneb sellest, et põhipalgale lisandus tasu avalikus teenistuses tööl oldud aastate eest. Kui Pipi-Liis Siemann oleks peale valimisi jätkanud tööd vallavalitsuse arendusspetsialistina, oleks ka tema palk täna suurem. Ilmselt huvitas teda ainult võim, töö volikogus (mille liikmeks ta valiti) või vallavalitsuse spetsialistina teda ei huvitanud.
Ajalehes graafikute avaldamise asemel oleks Raivo Pink võinud ausalt kirjutada, et tema tahtis jätta volikogu esimehe tasu endiseks ning kutsus ka teisi volikogu liikmeid temaga ühinema. Õnneks ei toetanud Raivo Pinki ka mitmed IRLi liikmed. Volikogu esimehe tasu vähendas vallavolikogu 25.01.2012 toimunud koosolekul. Olen kindel, et olulisemate kohtade jaotus oli uue koalitsiooni liikmete vahel selleks ajaks juba kokku lepitud. Sisuliselt võitles Raivo Pink volikogu koosolekul selle nimel, et saada endale suuremat hüvitist. Tegelikult võiks volikogu esimehe tasu veelgi vähendada, sest volikogu esimehe rolli ei tasu üle tähtsustada, volikogus on 23 liiget, kes kõik on saanud valijatelt volituse nende nimel tegutsemiseks. Seda enam, et valijatelt saadud häälte arvu alusel jäi Raivo Pink alles kaheteistkümnendale kohale.
Graafikuid oleks ajalehte mahtunud kindlasti rohkem. Näiteks oleks võinud näidata, palju tekitas vallale kahju tähtajalise lepinguga tööle võetud nõunikule töölt lahkumisel kolme kuu töötasu suuruse hüvitise maksmine. Kahe-kolme päeva jooksul koondati põhikohaga töötaja ja tema asendaja. Sellest volikogu esimees millegipärast vaikib. Need on ainult üksikud näited ausalt Eesti riigi ja Türi valla asja ajamisest, millest Raivo Pink Türi Rahvalehes kirjutab.

28 juuni 2013

3. Taastame korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni

Turvalisuse tagamisega seonduvast on viimasel ajal palju räägitud. Pea igapäevaseks on muutunud teated avaliku korra sagenenud rikkumistest, kaklustest, röövimistest, inimeste peksmisest ning avalikes kohtades alkoholi tarvitamisest ja lärmamisest.
Jääb arusaamatuks, miks koalitsioon kaotas korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni, mis toimus IRLi liikmete peades seda otsust vastu võttes. Türi vallas võiks otsuseid tehes lähtuda ikka talupojatarkusest ning enne otsuse langetamist põhjalikult kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente. Komisjon kaotati, kuid turvalisusega seotud probleemid pole kahjuks kuhugi kadunud, neid tuleb iga päevaga aina juurde. Probleeme mida lahendada või mille lahendamisele kaasa aidata on väga palju. Vald saab senisest enam aidata kaasa naabrivalve arendamisele ning abipolitseinike arvu suurendamisele. Kriisireguleerimisega seonduv on alles lapsekingades, kuhugi ei ole kadunud probleemsed noored. Probleemi lahendamisele aitaks kindlasti kaasa korrakaitse, avaliku korra ja elanikkonna turvalisuse, liiklusohutuse, alaealiste järelevalve ning eelpool nimetatud küsimustega tegelevate erinevate ametkondade kaasamisega seonduvate küsimuste parem koordineerimine. Korrakaitse- ja turvalisuse komisjon  sobib selleks ideaalselt.
Tasub märkida, et endine korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni esimees Jaan Arvola on endiselt volikogu liige. IRLi häältega edutati ta koguni volikogu aseesimeheks. Miks ta enam turvalisuse pärast muret ei tunne, jääb arusaamatuks.  Probleeme selles valdkonnas on väga palju. Sain minagi vallavanamana pidevalt hurjutada, et komisjoni poolt tõstatatud küsimustele piisavalt tähelepanu ei pööranud. Endise komisjoni esimehe käitumine tekitab segadust ka noorte hulgas. Jääb arusaamatuks, kas lähtuma peaks inimese (poliitiku) sõnadest või tegudest. Selline kahepalgelisus ongi tekitanud sügava kuristiku poliitikute ja normaalselt mõtlevate ja käituvate inimeste vahele.

07 juuni 2013

2. Hangete korraldamist tuleb oluliselt parandada

Türi vallal on riigihangete plaan. Pean tunnistama, et meie omal ajal selle koostamiseni ei jõudnud. Lootsin, et üks oluline puudujääk vallavalitsuse töös saab nüüd lahendatud. Hangete korraldamine peaks tagama valla rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise ning isikute võrdse kohtlemise.
Plaan plaaniks. Olulisem on aga see, kuidas hankeid korraldatakse. Tegemist ei ole tõsiste hangetega, kui kutsed elektritööde tegevusluba nõudvate tööde teostamiseks saadetakse firmadele, kellel ei ole elektritööde tegevusluba või hanked on üleval valla kodulehel ainult loetud tunnid.
Kas me nii saame rääkida valla rahaliste vahendite säästlikust ja otstarbekast kasutamisest ning isikute võrdsest kohtlemisest? Kõige kurvem on see, et need hanked on võitnud volikogu esimehele kuuluv firma. Kas see ongi valla aus, läbipaistev ja demokraatlik valitsemine, mida meile poolteist aastat tagasi lubati? Tegemist on valla jaoks väga suurte summadega, mida saaks otstarbekamalt kasutada. Ja nii makstakse 4-5 päeva kestva töö (jõulukaunistuste ülespanemine) eest tasu, mille teenimiseks paljud inimesed peavad käima tööl ligemale aasta. Samas rõhutavad volikogu esimees ja vallavanem pidevalt, et raha ei ole. Nii ongi raske mõista, miks vald ei leidnud raha õppevahendite soetamiseks, jättes haridus- ja noorsookomisjoni üksmeelse otsuse tähelepanuta.
Juriidiliselt võib-olla ongi tegemist JOKK-skeemiga, kuid hindama peaks eelkõige ausust. Tasub meenutada, et volikogu esimees oli see, kes alles hiljuti korruptsiooniohtu märgates KAPO poole pöördus. Raske on uskuda, et ta tahtis midagi paremaks muuta. Pigem sooviti nii oma võimu kindlustada, võttes eeskuju ajaloos toimunud sündmustest.
Lõpetuseks tahan öelda, et hangete plaani ei ole vaja järjekordse linnukeste tegemiseks, see peaks tagama valla raha säästlikuma kasutamise. Kes keelab hankeid kuulutamast välja 2 kuni 3 kuud enne tööde teostamise algust, eriti valdkondades, kus konkurents tegelikult puudub. Nii saaks ka volikogu esimees inimestele ausalt silma vaadata.

05 juuni 2013

1. Volikogu liikmele ei pea volikogu tööst osavõtu eest tasu maksma

Järjest vähem on neid inimesi, kes tunnevad uhkust Eesti riigi üle. Suur väljaränne, kümned tuhanded süvavaesuses elavad lapsed, suured kodukulud ning plahvatuslikult kasvanud inimeste hulk, kes ei tule toime kõige elementaarsemate igapäevaeluks vajalike kulude katmisega. Samal ajal kulutame sadu miljoneid teiste riikide abistamiseks, Ajame Eesti asja, matame tohutuid summasid Estonian Airi ning Jordaaniasse ja USAsse. Lahendamist vajavaid probleeme on palju ning neid tuleb pidevalt juurde. Samal ajal koalitsioon inimeste sissetulekute suurendamiseks vahendeid ei leia. Tõsi, õpetajate, politseinike, päästjate, hooldajate, õdede ja arstide tasu mõne protsendi võrra suurendati, kuid ei ole kellelegi saladuseks, et tänu inflatsioonile on inimeste reaalne ostujõud vähenenud. Samal ajal suurenes kõige rohkem Riigikogu liikmete tasu ning seda vaatamata sellele, et Riigikogu liikme tasu on kümme korda suurem kui näiteks hooldajatel. Tasub meenutada, et üks (puudust kannatav) Riigikogu liige elab ka Türi vallas.
Türi vald peaks näitama riigile eeskuju, alustada võiks Türi Vallavolikogu kulude vähendamisest. Olen seisukohal, et volikogu ja komisjonide liikmetele volikogu ja komisjonide töös osalemise eest tasu maksma ei peaks. Põhjus lihtne. Eestis, sealhulgas Türi vallas on arvukalt mittetulundusühinguid, mille liikmed tegutsevad tasuta oma kogukonna hüvanguks. Ei arva, et volikogu ja komisjonide liikmed peaks siin olema erandiks.
Volikogu esimehe ja komisjoni esimeeste tasu võiks siduda miinimumpalgaga, siis ei pea neid pidevalt muutma. Volikogu esimehe tasu võiks olla 0,5 (160 eurot) ja komisjoni esimeestel 0,15 (48 eurot) miinimumpalka. Arvestades volikogu liikmete töökoormust, oleks see õiglane teiste töötajate ja valla elanike suhtes. Volikogu esimehe rolli ei tohiks üle tähtsustada. Volikogu ei ole äriühing, volikogus on 23 liiget, kes on saanud mandaadi valijate esindamiseks. Volikogu esimehel tuleb esindusfunktsioonid ja töökoormus lihtsalt volikogu liikmete vahel ära jagada.
Loodan, et enamus volikogu liikmetest on minuga samal arvamusel. „Tunnen kaasa nendele volikogu liikmetele“, kelle võitlus koha pärast volikogus on olnud seotud eeskätt isiklike majanduslike huvidega. Peab aru saama, et äriühingu loogikat ei saa tuua üle kohaliku omavalitsuse juhtimisse.
Muudatustega hoiaksime kokku kümneid tuhaneid eurosid, mida saaks kasutada pakilisemate probleemide lahendamiseks.
NB! Hetkel on volikogu esimehe tasu 313 eurot, komisjoni aseesimehel 57,50 eurot ja komisjoni esimeestel 38,50 eurot. Volikogu liikme tasu volikogu töös osalemise eest on 19 eurot, komisjoni liikmele makstakse 6 eurot komisjoni töös osalemise eest.