03 jaanuar 2013

Silmaklappidega edasi ainult isiklikke ja erakonna huve arvestades

Enne Türi Vallavolikogu koosolekut saatsin Türi Vallavalitsusele ja Türi Vallavolikogu liikmetele kirja, milles selgitasin oma seisukohti Türi Vallavolikogus 27.12.2012 arutusele tulevate küsimuste kohta. Volikogus peaks toimuma küsimuste sisuline arutelu, erinevalt Riigikogust ei tohiks Türi Vallavolikogu muutuda kummitempliks, mis kõik ettevalmistatud eelnõud ilma aruteluta heaks kiidab. Kahjuks toimub meil kõik nagu riigi tasandil. Koalitsiooni hääletusmasin töötab laitmatult ning teistsuguseid arvamusi ja seisukohti keegi kuulda ei taha.
Põhjust muretsemiseks on aga piisavalt. Loodan, et järgnev aasta toob endaga kaasa laiaulatusliku arutelu poliitikast ning elust Türi vallas ning kogu Eesti riigis. Põhjus on lihtsalt selles, et viimase poole aasta jooksul on meie ümber toimunud väga suured muutused, mille tulemusel peaks muutuma ka midagi meie mõtlemises ning käitumises. Oma järeldused tuleb teha meil kõigil. Aeg näitab, kui õppimisvõimelised me oleme.

Türi valla 2013. aasta eelarve
See on Türi valla kõige halvemini koostatud eelarve, minule meenutab see Türi linna ühinemiseelset eelarvet. Vaadake eelarve seletuskirja, puuduvad kõige elementaarsemad võrdlusandmed ning selgitused raha kasutamise kohta. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele peaks eelarve seletuskirjas olema selgitused ja põhjendused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta. Kahjuks neid andmeid ei ole või antud info ei ole võrreldav. Eelnevatel aastatel on volikogu esimees (opositsioonis olles) pidevalt rõhutanud võrreldava info olulisust. Kahjuks on see põhimõte volikogu esimehel tänaseks ununenud. Tegelikult puuduvad paljudel volikogu liikmetel igasugused põhimõtted, lähtutakse pigem isiklikest ja erakondlikest huvidest.
Volikogu koosolekul saime teada, et infot raha kasutamise kohta võiks senisest vähem olla. Esmakordselt on ka muudetud eelarve liigendust selliselt, et volikogu ei kinnita enam allasutuste tulusid. Seda teeb nüüd vallavalitsus.
Me ei tohi unustada, et avaliku raha kasutamine peab toimuma läbipaistvalt ning kõigile arusaadavalt. Iga asutuse eelarve (tulud, kulud ning investeerimis- ning finantseerimistegevus) peaks ikka kinnitama vallavolikogu. See on vallavolikogu üks olulisemaid kohustusi. Kui vallavolikogu seda ei tee, siis ta võiks laiali minna. Samuti peaks eelarve seletuskirjast saama senisest oluliselt põhjalikuma ülevaate planeeritud tuludest ja kuludest. Nii on see ka eelnevatel aastatel olnud. Elu läheb edasi, eelarve koostamisel läheb Türi vald aga millegipärast tagasi eelmisse sajandisse. Sogases vees on võib-olla kergem kala püüda, kuid avaliku raha kasutamisel me sellisest põhimõttest lähtuda ei tohiks.
Olen aru saanud, et ettepanekute tegemisel erilist mõtet ei ole, koalitsiooni hääletusmasin töötab tõrgeteta. Koalitsioonil Toompeal ja Türi vallas suurt vahet ei ole. Sellise olukorrani oleme jõudnud tänu IRLi ja Reformierakonna lihtliikmetele, kes on aidanud seda asendamatuse tunnet süvendada. Vastasel korral oleks asendamatud juba ammu tagasi kutsutud. On kahju, et ajakirjandus on seni rääkinud ainult riigi tasandil toimuvast, aeg oleks juba ammu tulla omavalitsuse tasandile, mädapaiseid on täis terve Eesti.
Demokraatlikust riigikorraldusest ei saa viimasel ajal enam rääkida. Räägime väärarengutest, mis on viinud võimu monopoliseerumiseni. Võim koondatakse üha enam Tallinnasse, ministeeriumitesse. Ametikohad on politiseeritud, läbi ministeeriumite on kindlustatud erakonna täielik võim riigis toimuva üle. Üheparteisüsteem on sisuliselt tagasi. Sellest ka rahva rahulolematus, mis on kasvanud enneolematult suureks alates taasiseseisvumisest.
Kohalike volikogude valimistel ei ole mõtet rääkida kohalikest probleemidest, eelkõige peame valima volikogudesse need inimesed, kes aitavad muuta riigi tasandil toimuvat. Normaalse elukorralduse ja demokraatia taastamine võimaldaks ka kohalikel omavalitsustel normaalselt areneda.
Ära on tüüdanud pidev jutt sellest, et raha ei ole. Seda on räägitud õpetajatele, politseinikele, päästjatele, arstidele, õdedele ja hooldajatele. Sellepärast ei ole suurendatud ka kohalike omavalitsuste tulubaasi. Samas leitakse sajad miljonid riikide abistamiseks, kus inimesed elavad meist kordades paremini. Mõelge ka miljonitele, mis on eraldatud erinevatesse teeprojektidesse. Jääb arusaamatuks, kuidas näiteks Mäo ümbersõit aitab kaasa meie inimeste elujärje parandamisele. Miks peab riik läbi erinevate ministeeriumite (projektide) toetama kohalikke omavalitsusi. Suurendada tuleb kohalike omavalitsuste tulubaasi ning jätta otsustamisõigus kohalikele volikogudele. Täielikult arusaamatuks jäi viimane poliitiline rahajagamine. See näitab, et vähemalt koalitsiooni arvates on kõik siin riigis endiselt ostetav ja müüdav.
Demokraatiale omase valitsemisvormi taastamine võib nii mõneski inimeses tekitada segadust, inimene võib ennast tunda kuidagi tühisena, elumõte võib kaduda (ei saa enam raha jagada). Meil omal vallas inimene, kes seda rahajagamise kunsti peensusteni valdab. Aga loodame, et erakonnakaaslased aitavad masendusest üle saada. Tegelikult on hoopis kahju inimestest, keda selle rahaga püütakse ära osta ning kes ei saa aru, kuidas üks demokraatlik riik peaks toimima.
Loobume poliitilisest katuserahast
Türi vald peaks näitama eeskuju ning loobuma poliitilisest katuserahast. Loodan, et vastava eelnõu koostamisega tuleb koalitsioon toime. Olen seda valmis ka ise tegema.
Veel mõned märksõnad. Riigikogu liikmete Volvod ning nende kulude katmine kuluhüvitise arvelt, Riigikogu liikmete enneolematult suur korterihüvitis, pidevalt suurenev Riigikogu liikme palk, mis on suurenenud oluliselt rohkem võrreldes alampalgaga ning mis võrreldes teiste spetsialistide palgaga on Eestis kordades suurem kui näiteks Põhjamaades. Lisaks siia loetelusse veel majandusministeeriumi valitsemisalas toimuva. Ega vist omal soovil töölt lahkumise korral ei ole 12 000 eurost preemiat makstud ühelegi politseinikule või päästjale, Toompeal on see aga võimalik. Jääb ka arusaamatuks, kuidas aitab parteidele eraldatud 5,4 miljonit eurot kaasa meie elujärje parandamisele. Ei ole saanud aru, et TV-s ja Internetis jooksev reklaam (Eesti asja ajamisest), meie elujärge parandab. Ei saa ka aru inimestest, kes kotiga raha parteikontorisse tassivad ning selle üle veel ise uhkust tunnevad. See näitab väga selgelt, et tegelikult neid Eesti rahva saatus ei huvita. Vastasel korral annaksid nad selle raha näiteks puudustkannatavatele lastele.
Maksame inimestele rohkem palka
Tuleme nüüd tagasi Türi valla järgmise aasta eelarve juurde. Teen mõned konkreetsed ettepanekud. Vabanev raha tuleb suunata töötajate töötasu suurendamiseks. Alustame kõigepealt nendest inimestest (Hooldajad, juhendajad, kokad, administraatorid, jne), kes põhikohaga tööl käies teenivad alla 500 euro kuus.  Neid inimesi on valla palgal kokku üle 80 ning nende töötasu suurendamiseks 10% võrra on täiendavalt vaja üle 45 000 euro. See raha on eelarves olemas. Näitan ka mõned konkreetsed kohad, mille arvelt oleks võimalik nende inimeste töötasu suurendada.
Taastada tuleb vallavalitsuse juhtimisstruktuur, mis edukalt toimis alates omavalitsuste ühinemisest. Juhtimistasandile täiendava ametikoha (arendusjuht) tekitamine ei ole kuidagi põhjendatud. Samuti peaks kõikide osakondade juhatajad saama ühesugust palka. Koalitsiooni poolt tööle võetud osakonna juhatajale suurema palga määramine (samas tema töökoormus oluliselt vähenes) on karjuvalt ebaõiglane teiste suhtes. Ainuüksi endise juhtimismudeli taastamine vabastaks aastas üle 30 tuhande euro.
Vaadata tuleb üle vallavolikogu liikmete hüvitised. Vallavolikogu esimehe hüvitis peaks olema mitte üle 200 euro kuus, aseesimehel mitte üle 50 eurot kuus, komisjoni esimehe hüvitis võiks jääda samaks. Volikogu liikmed ning komisjonide liikmed volikogu ning komisjoni töös osalemise eest hüvitist saama ei peaks. Põhjus lihtne. Eestis, sealhulgas Türi vallas on arvukalt mittetulundusühinguid, mille liikmed tegutsevad tasuta oma kogukonna hüvanguks. Ei arva, et volikogu ja komisjonide liikmed peaks siin olema erandiks. Volikogu esimees võiks oma ülesandeid jagada volikogu liikmete vahel. Teatud funktsioone peaks täitma ka aseesimees, kelle funktsioon on jäänud paljudele inimestele arusaamatuks. Sellise muudatuse sisseviimine oleks aus ka teiste (valla) töötajate suhtes. Kokkuhoid 16 tuhat eurot, raha jääb veel ülegi kaugemal elavatele volikogu ja komisjonide liikmetele sõiduhüvitise maksmiseks.
Samuti tuleb vaadata üle Türi valla liikmelisus ning meie liikmemaksude suurus. Maksta Lõuna-Järvamaa Koostöökogule liikmemaksuks 3400 eurot on idiootsuse tipp, isegi 200 euro maksmine tundub raha raiskamisena. Tegemist on organisatsiooniga, mille ülapidamise kulud on ligi 20% eelarvest. Kui siia lisada PRIAs toetuste menetlemisega seotud kulud, peaks see igat volikogu liiget panema tõsiselt mõtlema. Seekord raha kasutamisest ei hakka rääkima. Minu arvates on tegemist meie oma MISAga.
Vajalik rahasumma sai kokku. Loodan, et koalitsioon koostab need eelnõud ise, olen valmis neid aitama. Tegelikult tuleb tõsta kõige töötajate töötasu, selleks on vaja ainult poliitilist tahet. Vajadusel tuleb kasutada koalitsiooni enda taktikat ning tagasilükatud eelnõu tuleb esitada järgmisel volikogu koosolekul uuesti.

Lapsevanema osalust lasteasutuste rahastamisel ei oleks tohtinud suurendada
Lapsevanema poolt kaetava osa suurust lasteasutuste rahastamisel ei oleks tohtinud suurenda. Kahjuks opositsiooni ettepanekuid kuulda ei võetud ning alates 1. jaanuarist on lapsevanema osalustasu 6,9% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.
Seda otsust ei oleks tohtinud vastu võtta, sest inimeste elatustase on alla igasugust arvestust. On tõsi, et lapsevanema poolt kaetava osa suuruse lasteasutuste rahastamisel peab otsustama vallavolikogu. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 (Rahastamine) lõike 1 alusel toimub lasteasutuste rahastamine riigieelarve vahenditest (sealhulgas riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel), vallaeelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest.

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 alusel lasteasutuste muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Sama seaduse § 27 lõikes 4 on sätestatud, et  osaliste kulude katmiseks vanemate poolt kehtestab valla- või linnavolikogu vanemate kaetava osa määra, mis võib olla diferentseeritud sõltuvalt lapse vanusest, lasteasutuse majandamiskuludest või muudest asjaoludest.

Tundub, et koalitsiooni (IRLi ja Reformierakonna) kuuluvad vallavolikogu liikmed lähtusid ainult õigusaktides sätestatud võimalustest. Koalitsioon lugeda oskab, paraku ei huvitada teda, millised on inimeste reaalsed võimalused järjekordse kohustuse katmiseks. Inimeste reaalne ostujõud pidevalt väheneb, inflatsioon on Eestis võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega üks suuremaid. Elektrituru avanemine toob kaasa järjekordse hinnatõusu (elektrienergia kallinemine mõjutab väga paljude kaupade ja teenuste hinda), kodukulud suurenevad (vastupidiselt IRLi valimislubadusele).

Raha jagub ainult teiste (meist paremini elavate) riikide toetamiseks, mitte oma inimeste elujärje parandamiseks. Ei hakka siinjuures tooma näiteid riigi tasandilt, räägime oma vallas toimuvast. Volikogu esimees räägib pidevalt, et raha ei ole. Meil kõigil on veel meeles IRLi liikmete pöördumine KAPOsse, ikka selleks, et hoida kokku Türi valla raha ning vältida selle väärkasutust. Olen seda meelt, et raha on tõesti vähe ning seda ebasihipäraselt kasutada ei tohi. Paraku tundub, et tookord (KAPOsse pöördudes) soovisid IRLi liikmed võimu haarata, raha väärkasutus toodi ainult ettekäändeks.

Miks ma nii arvan? Käesoleva aasta 29. mail koondati vallavanema nõuniku kohusetäitja, kellele maksti koondamishüvitiseks kolme kuu ametipalk (kulu kokku ligikaudu kolm tuhat eurot). Mõni päev hiljem (04.06.2012) koondati sama ametikohal olev põhikohaga töötaja. Tegelikult ei oleks pidanud vallavanema nõuniku asendajat koondama, ta oleks tulnud lihtsalt töölt vabastada, sest põhikohaga töötaja tuli tööle tagasi. Paraku enamus inimesi ei tea, et tegemist on Riigikogu liikme lähisugulasega ning koondamishüvitis oli ilmselt teatud mõttes tänu IRLi võimule aitamise eest. Jääb üle ainult imestada, miks nüüd ei räägitud raha väärkasutamisest.

Nüüd tagasi määruse juurde. Kuna lapsevanema osaluse määraks kehtestati 6,9% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, suurendab töötasu alammäära tõstmine lapsevanema osaluse suurust lasteaia kulude katmisel. Täna teame, et tööandjad ja ametiühingud on teinud ettepaneku töötasu alammäära tõstmiseks. Seega suureneb ka vanemate poolt tasutav osa (320 eurot * 6,9% on juba 22,08 eurot).

Eelnõule oli lisatud ka seletuskiri, paraku ei olnud selle järgi võimalik teha mitte mingisugust majanduslikku analüüsi. Oleks tahtnud teada, palju käib valla lasteaedades lapsi, palju on vallas neid peresid kust käib lasteaias kaks või rohkem last. Nii ei olnud ka võimalik eelnõu mõju vallaeelarvele hinnata. Jääb arusaamatuks, kuidas vallasekretär sellise eelnõu kooskõlastas. Eelmise koalitsiooni ajal ei jõudnud mina kahjuks kõiki vallasekretäri poolt esitatud eriarvamusi läbi lugeda. Ilmselt olin vales koalitsioonis.

Samas on (vähemalt sõnades) riigi tasandil seatud esikohale lapsed ja haridus. Tundub, et IRLi ja Reformierakonna koalitsioon soovib ka Türil selle õnnestumiseks oma „panuse“ anda.


Türi valla arengukava 2013-2018 muutmine
Saan aru, et peamine eesmärk on viia klubilised asutused ühe juhtimise alla. On tervitatav, et klubiliste asutuste tegevust on uuritud, kahjuks on see toimunud väga pinnapealselt. Käsitletud on ainult neid küsimusi, mis toetavad koalitsiooni eesmärkide elluviimist. Lugedes esitatud dokumente, tekkis terve rida küsimusi. Loodan, et Türi Vallavalitsus nendele ka vastab.
Kahjuks ei lugenud välja, millised on klubiliste asutuste ühise juhtimise alla viimisel plussid ja miinused, mis muutub selle tulemusel Türi valla inimeste jaoks paremaks? Lugedes Türi Kultuurimaja töötajate ootusi (suurem töötasu, isikliku sõiduauto kompensatsioon, ühine sõiduk), juhtimiskulud suurenevad. Järelikult jääb vähem raha sisulise töö toetamiseks (ürituste korraldamiseks, ringijuhtide töö tasustamiseks).
Põhjalikumalt oleks pidanud käsitlema (analüüsima) Türi Kultuurimaja tegevust. Oleks tahtnud teada, kas valla viimaste aastate üks suuremaid investeeringuid (peale veeprojekti) on ennast õigustanud. Vaadata tuleks üle kultuurimaja koosseis. Tahaks teada, miks lauluväljakul midagi ei toimu. Kultuurimajal on kaasaegne helistuudio, mille majandamisega ta toime ei tule. Küsimusi tekitab kohviku tegevus, mis on sisuliselt muutunud linna avalikuks toitlustusasutuseks. Ilmselt ei lähe taoline tegevus kokku ka vallale renoveerimistöödeks antud toetuse tingimustega, milles mina näen väga suurt ohtu.