25 september 2011

Ainult osa kogukonna arendamiseks mõeldud raha liigub läbi vallavalitsuse

Raha, mida saab kasutada kogukonna arendamiseks ei liigu ainult läbi vallavalitsuse. Elu maapiirkondades areneb samuti Leader meetmest antavate toetuste kaasabil. Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel toetatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) kohalikku initsiatiivi, eesmärgiks on edendada elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.
MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu on üks 26-st Eestis tegutsevast Leader-tegevusgrupist,  kelle otsustest sõltub miljonite kroonide kasutamine piirkonna (antud juhul Türi, Imavere ja Väätsa valla) arendamise eesmärgil.
Kõikidesse ettepanekutesse, mis aitavad kogukonna arendamiseks mõeldud raha mõistlikumalt ja tulemuslikumalt kasutada, tuleb tõsiselt suhtuda. Selles olen kindlasti Raivoga sama meelt. Kuid siin ei tohi olla erandeid. Tegevusgruppide kaudu jagatavat raha tuleb sama mõistlikult kasutada. See on samuti meie ühine raha, mis sellest, et toetussummad tulevad Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist. Siin saaks IRL eeskuju näidata, sest nii juhatuse esimees kui tegevjuht on IRLiga seotud. Mis mind koostöökogu tegevuses häirib?
Esiteks enneolematult suur protsent (20%) toetuste kogumahust, mis läheb tegevuskuludeks. Eeskuju võiks võtta Eesti Kultuurkapitalist, kes saab hakkama viis korda väiksema rahaga (4%) ning kelle sisuline tegevus kultuuri toetamisel on eeskujuks paljudele riikidele. Samuti peame arvestama, et lisaks koostöökogule kulub palju raha taotluste menetlemiseks PRIAs. See suurendab veelgi toetuste jagamisega seotud kulu. Arvestades koostöökogu tegevust, piisaks minu hinnangul ühest palgalisest töötajast (senise kolme asemel), ülejäänud raha tuleks taotlejate vahel ära jagada. Kui vallavalitsus analoogiliselt tegutseks, siis peaks meil olema 50 töötaja asemel 150 ning enamus valla eelarvest kulukski vallavalitsuse töötajate palkadeks.
Nüüd toetustest. PRIA kodulehelt saavad neid kõik vaadata. Mind häirib, et märkimisväärne osa toetustest läheb koostöökogu juhatuse esimehega seotud erinevatele firmadele. Vaadates andmeid võib ühte toetust ilmselt seostada ka tegevjuhiga. Kas see peab ikka nii olema? Tehingud seotud osapooltega (arvestades korruptsiooniohtu) on vähemalt riigi tasandil erilise tähelepanu all. Toetus tuleb eraldada tegutsevatele firmadele, projektivabrikutele (võrdlus minevikust tuntud arvevabrikutega) ei tohiks raha eraldada. Vaatamata sellele, et vormistades toetuse läbi mittetulundusühingu on toetus käibemaksu võrra suurem, ei tohiks me petta riiki, kus ise elame. Kuidas selline tegevus läheb kokku Raivo Pingi õiglustundega (arvestades tema eelnevalt tehtud avaldusi), oleks huvitav teada.

22 september 2011

Raivo Pingi esitatud eelnõu on pakkunud palju kõneainet

Raivo Pingi esitatud eelnõu ühe abivallavanema ametikoha kaotamise kohta on pakkunud palju kõneainet. Kuidas peaks esitatud eelnõusse suhtuma? Kindlasti on kõik ettepanekud, mis aitavad kogukonnas elu mõistlikumalt ja säästlikumalt korraldada, oodatud ning väärivad kaalumist. Et neid ettepanekuid saaks tõsiselt võtta, peavad eelnõu esitajad ka ise vastavalt käituma. Mina ei mõista, miks Raivo Pink ja IRL ise teistele eeskuju ei näita.
Türi linna, Särevere aleviku ja Türi-Alliku küla jõulupühadeks ehtimine maksis vallale eelmisel aastal 112 800 krooni. Minu hinnangul on see ääretult suur summa. Igaüks meist oskab arvutada, kaua tema peab tööd tegema, et sellist raha teenida. Juriidiliselt on kindlasti kõik korrektne. Põhjus lihtsalt selles, et antud valdkonnas (tegelikult ka paljudes teistes valdkondades) tegelik konkurents puudub ning see võimaldab umbes nädalapäevad toimuva töö eest sellist raha küsida. Kuid siin tuleb arvestada veel asjaoluoluga, et tegemist on vallavolikogu liikmele kuuluva firmaga. Kas Türi vallas peab tõesti olema esikohal põhimõte “tegutse minu sõnade, mitte minu tegude järgi”, või tuleks lähtuda ka eetilistest tõekspidamistest.

20 september 2011

Kas Raivo Pingi poolt esitatud eelnõusse saab tõsiselt suhtuda?

Türi Vallavolikogu liige Raivo Pink esitas eelnõu, mille tulemusel peaks alates 1. jaanuarist 2012 vähendama Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseisu ühe abivallavanema ametikoha võrra (kulud suured). Loed Raivo Pingi esitatud eelnõu ning vägisi tuleb pisar silma, kui tubli inimene. Kui tagamaid et tea, võidki arvata, et eelnõu on esitatud siirast soovist valla majanduslikku olukorda parandada.
Poliitiliselt väga hea ettepanek, ilmselt loodab IRL sellega saada valimistel mõne lisahääle. Samas on minu arvutis Pipi-Liis Siemanni poolt saadetud kiri, mis peab vajalikuks Türi vallas kahe abivallavanema ametikoha moodustamist. Vastav ettepanek on sõna-sõnalt alljärgnev:

Jaotada Türi vallas poliitilised positsioonid alljärgnevalt:
1.1.  Türi Vallavolikogu esimees – Türi Sotsiaaldemokraatliku Valiku esindaja
1.2.  Türi vallavanem – Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja Pipi-Liis Siemann
1.3.  Türi Vallavolikogu aseesimees – Eesti Keskerakonna esindaja Jaan Arvola
1.4.  Türi abivallavanem - Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja
1.5.  Türi abivallavanem – Türi Sotsiaaldemokraatliku Valiku esindaja“
Nüüd võiks meenutada neid kordi, kui IRL on kritiseerinud abivallavanemate ametikohtade moodustamist. Olen kindel, et võimule saamise nimel oleks IRL olnud valmis võtma ametisse ka kolm või neli abivallavanemat. Minule jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik nii silmakirjalikult käituda.
. Abivallavanemaid on tõesti kaks, kuid täiendavat kulu nad vallale kaasa ei toonud. Põhjuseks asjaolu, et juba mitu aastat (arvestades majanduslikult keeerulist olukorda) on näiteks Üllar Vahtramäe abivallavanemana täitnud ka eelarve- ja rahandusosakonna juhatajana ülesandeid. Abivallavanema ja osakonna juhataja (samal ajal ka vallavalitsuse liige) töötasu vahe on ainult 99 eurot (aastas 1188 eurot). Samas oleme hoidnud kokku 3068 eurot, sest vallavalitsuse liikmeid on endise viie asemel neli.
Raivo Pinki häirib ka asjaolu, et vallavalitsus on andnud hallatavatele asutustele suunised eelarvete oluliseks vähendamiseks, kuigi asutuste ülesanded pole vähenenud. Mis teha, kui omavalitsustele laekub senisest oluliselt vähem raha. Raivo Pingile tuletan meelde, et kohalike omavalitsuse tulubaasi oluline vähenemine on toimunud IRLi (sealhulgas ka Raivo Pingi ja teiste Türi piirkonna IRLi liikmete) heakskiidul. Pigem ootaks Raivo Pingilt ettepanekuid, mis aitaks suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi.
Raivo Pingile teeb muret ka vallavalitsuse töötajate suur arv. Tegelikult on vallavalitsusest koondatud juba kaheksa inimest. Teistes valla asutustes nii suures mahus koondamisi toimunud ei ole.

13 september 2011

Õpetajate palgast

Viimasel ajal räägitakse jälle õpetajate palgast. Internetis Facebooki suhtlusvõrgustikus on algatatud kampaania, mis nõuab õpetajatele vähemalt Eesti keskmise palga maksmist. Täna on õpetaja palk kolmandiku väiksem Eesti keskmisest. Olukord muutub iga kuuga järjest hullemaks, sest inflatsioon suureneb ning sama raha eest saab igal järgmisel palgapäeval poest osta järjest vähem.
Tegelikult ei ole mures ainult õpetajad. Järjest enam on neid inimesi, kellel on raskusi igapäevase toimetulekuga. Teenitud palgast lihtsalt ei piisa, et uue palgapäevani ära elada. Mis saab veel siis, kui lähenev talv toob endaga kaasa suurenevad elektri ja küttearved.
Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine palk 2011. aasta teises kvartalis 857 eurot (13 409 krooni). Kahetsusega peab tunnistama, et Türi valla palgal oleva rohkem kui 400 töötaja keskmine töötasu eelmisel aastal oli 635 eurot (seda koos lisatasudega). Türi valla palgal olevatest töötajatest sai Eesti keskmist palka ainult 5% töötajatest. Kurb, aga tõsi.
Kahjuks ei taha me endale tunnistada, et maailm meie ümber on viimastel aastatel väga palju muutunud. Majanduslangus, inflatsioon, elanikkonna ning õpilaste arvu vähenemine eeldab muudatusi ka meie igapäevastes tegemistes. Rääkides õpetajate palgast, tahaks kiita Jaak Aaviksood, kes rääkis ausalt põhjustest ning pakkus ka välja lahendused õpetajate palga tõstmiseks.
Haridus on seni olnud püha ja puutumatu,  rääkides haridusökonoomikast, omavalitsuse või riigi võimalustest, tunned ennast pigem „rahvavaenlasena“. Tegelikult on probleem hästi lihtne. Kui meil on vähe õpilasi õpetaja kohta, jäävadki õpetajate palgad madalaks. Õpilaste arv on vähenenud kolmandiku võrra, õpetajate arv aga jäänud praktiliselt samaks. Mingeid muudatusi ei ole toimunud ka koolivõrgus, suletud on ainult mõned algkoolid, mille tulemusel on kaotanud töö suhteliselt väike arv õpetajaid.
Olen sama meelt, et võimalused õpetajate palga tõstmiseks on olemas. Kriitiliselt tuleb üle vaadata koolivõrk, klassikomplektide arv ja koolide koosseis. Kui me peame õpetajate palga tõstmist vajalikuks ning seda kogukonnas (riigis) kõik tahame (mitte ei räägi ainult sellest), jõuame kindlasti soovitud tulemuseni.
Saan aru, et IRL peab õpetajate palga tõstmist väga oluliseks, kuidas muidu tõlgendada ministri viimase aja sõnavõtte. Järelikult on see teema erakonna liikmetega põhjalikult läbi arutatud. Miks räägib õpetajate palgast ainult minister, mitte aga erakonna liikmed kohapeal (Türi vallas). Vallamaja (vallavanema) uks on kõigi jaoks avatud, koos tegutsedes (arutades) leiame kindlasti soovitud lahenduse. Türi vald võiks siin teistele eeskuju näidata.
Olen arvamusel, et IRLi Türi piirkonna liikmed ei käitu oma valijate ees ausalt. Kogukonna huvide eest tuleb seista kogu aeg, nii kaolitsioonis kui opositsioonis olles. Seda enam, et volikogu ei ole lükanud tagasi ühtegi IRLi head ettepanekut. Meenub ainult Raivo Pingi ettepanek progümnaasiumi moodustamise kohta. Tegelikult ei saagi aru, milline on riigi hariduspoliitika. Minister (IRLi liige) tahab põhikooli ja gümnaasiumi lahutada, meie (IRLi Türi piirkonna liikmed) mitte.
Tekkinud olukorda tuleks võrrelda eraettevõtluses toimuvaga. Nii nagu paljudes ettevõtetes on ka Türi Vallavolikogu liikmetest ettevõtjad oma firmades töötajaid koondanud. Majanduslikku olukorda arvestades igati mõistlik tegevus. Ega vald erafirmast suurt erine, tulud ja kulud peavad nii erafirmas kui vallas tasakaalus olema. Vahe on ilmselt ainult selles, et vallas ebapopulaarseid ettepanekuid tehes võid valimistel mõne hääle kaotada ning nii mõnegi inimese eluunistus (võimust)  võib saada kinnitust ainult unenägudes.