02 aprill 2012

Esikohal peavad olema kogukonna vajadused

Kolmapäeval toimus Türi Vallavolikogu järjekordne istung. Arvan, et istungil vastu võetud otsused ei lähtu meie (Türi valla) tegelikest vajadustest. Vastuvõetud otsuste põhjal tekib küsimus, miks koalitsioon ei lähtu koalitsioonilepingus (Eesti Reformierakonna Türi piirkonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu Türi osakonna vahel sõlmitud Türi Arengu Leppes) seatud eesmärkidest.

Komisjonide arvu ei oleks tohtinud vähendada
Koalitsiooni häältega lõpetati turvalisuse komisjoni ja maaelukomisjoni tegevus. See on vastuolus koalitsioonilepingus sätestatud põhimõtetega, mis lubab laiendada otsuste kandepinda ning kaasata võimalikult suure osa kogukonnast kohaliku omavalitsuse küsimuste lahendamisse. Vastupidi, turvalisusele ja maaeluga seotud probleemidele peaks senisest oluliselt rohkem tähelepanu pöörama.
Turvalisuse komisjoni tegevuse lõpetamine oli ennatlik, aidanud oleks komisjoni esimehe väljavahetamine
Lugedes otsuse eelnõu (nüüd juba otsust ennast) saan aru, et turvalisuse komisjoni töö lõpetamise üheks põhjuseks oli komisjoni liikmete vähenenud aktiivsus ja huvi komisjoni töös osaleda. Pigem oli põhjus komisjoni esimehes, kes ei saanud hakkama komisjoni töö juhtimisega. Turvalisuse suurendamisel Türi vallas oleks pidanud paremini kasutama kõiki õigusaktidega sätestatud võimalusi, eeskuju oleks võinud võtta näiteks hardus- ja noorsookomisjoni tegevusest. Türi vald lähtub oma tegevuses valla arengukavast ja eelarvest. Kahjuks jäi turvalisuse komisjoni roll nende dokumentide ettevalmistamisel enam kui tagasihoidlikuks. Samuti ei meenu ühtegi komisjoni poolt algatatud vallavolikogu otsuse eelnõu, mis turvalisuse olukorda oleks aidanud parandada.
Majandus- ja keskkonnakomisjon hakkab tegelema alaealiste järelevalve arendamise ja koordineerimisega
Nii on kirjas Türi Vallavolikogu otsuses. Ilmselt olid koalitsiooni liikmed eelnõu ettevalmistamise ajal meeltesegaduses, kuidas muidu selgitada otsuse punkti, mille alusel peab majandus- ja keskkonnakomisjon teiste ülesannete kõrval hakkama tegelema ka alaealiste järelevalve arendamise ja koordineerimisega. Lõpuks ei saagi enam aru, kas komisjon tegeleb elamu- ja kommunaalmajanduse arendamise, turvalisuse tagamise või alaealiste järelvalvega. Lõppkokkuvõttes kannatavad kõik tegevusvaldkonnad. Tuletan meelde, et Türi Vallavolikogu alaliste komisjonidena tegutsevad veel sotsiaalkomisjon ning haridus- ja noorsookomisjon. Alaealiste järelvalvega seotud küsimuste koordineerimine oleks sobinud rohkem nende komisjonide tegevusvaldkonda.
Maaelukomisjoni tegevuse lõpetamine tuleneb IRLi senisest (maaeluvaenulikust) poliitikast
Samuti jääb arusaamatuks maaelukomisjoni tegevuse lõpetamine. Tuletan meelde, et Türi  vald moodustati Türi linna ja kolme valla ühinemise tulemusel. Maaelu ja põllumajandusega seonduvate küsimustega peaks senisest enam tegelema. Seda enam, et maapiirkonnas elab üle 40% valla elanikest. Probleeme jagub, (riigi) olematu regionaalpoliitika, suur tööpuudus, teenuste halb kättesaadavus, liikumisvõimaluste puudumine ning teede kehv olukord seab maal elavad inimesed raskesse olukorda. Ainuüksi sportimiseks ning seltsi- ja kultuurielust osasaamiseks on linnas võimalused oluliselt paremad. Lisaks on vaja käia poes ja arsti juures ning suhelda riigiasutuste ja vallavalitsusega. Kui tee on vilets ja ühistransport puudub on see üpris keeruline. Maaelukomisjoni tegevus peakski aitama neid probleeme lahendada. On tõsi, et viimasel ajal keskendus maaelukomisjon rohkem külaelu ja külaliikumise edendamisele. Kuid vigu tuleb tunnistada, uute eesmärkide seadmine ei tohiks olla keeruline. Nüüd on maaelu edendamiseks ka oluliselt suuremad võimalused, sest valla tulubaas hakkas juba eelmisel aastal suurenema.
Olen kindel, et komisjoni tegevus lõpetati pigem poliitilistel põhjustel. IRLi suhtumine põllumajandusse on juba ajalooliselt kõigile teada. Samuti on IRL Türil lootnud peamiselt linnas elavate valijate häältele.
Seltsitegevuse ja maaelukomisjoni moodustamine on imelik ka põhjusel, et meil on juba kultuuri- ja spordikomisjon. Valla spordielu koordineerib ja korraldab (100%-lt) kolmas sektor. Kolmanda sektori roll on suur ka kultuurielu korraldamisel. Ei saa aru, millega hakkab nüüd tegelema kultuuri- ja spordikomisjon.
Võtsin tagasi otsuse eelnõu volikogu esimehele täiendava tasu maksmise kohta
Võtsin eelnõu tagasi, sest olen sama meelt Veiko Valanguga. Volikogu liige oma töö eest tasu saama ei peaks. Volikogu liikmetele määratud tasude ärajätmine võimaldaks hoida kokku kümneid tuhandeid eurosid, mida saaks kasutada näiteks õpetajate töötasu suurendamiseks. Kui minu volitused vallavolikogu liikmena taastati, esitasin kohe avalduse, milles teatasin, et loobun minule (kui vallavolikogu liikmele) määratud tasust.
Otsuse eelnõu koostades tahtsin aidata volikogu esimeest. Tuletan meelde, et Türi Vallavolikogu muutis 25. jaanuaril 2012 Türi Vallavolikogu 30. detsembri 2009 otsust nr 32 „Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alalise komisjoni esimehele ning vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst ja alalise komisjoni tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ning komisjoni töö korraldamiseks rahaliste vahendite suuruse määramine ja maksmine“, mille tulemusel vähendati Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja alalise komisjoni esimehele vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurust.
Raivo Pink oli otsuse muutmise vastu ning püüdis teha kõik selleks, et volikogu seda otsust vastu ei võtaks. Sellele otsusele (otsuse vastuvõtmise poolt hääletasid ka mitmed koalitsiooni liikmed) viitas Raivo Pink ka järgmisel vallavolikogu koosolekul, kui tõstatati küsimus vallavanemale ja abivallavanemale makstava hüvitise erineva suuruse kohta (vallavanemale ühe kuupalga suurune ning koalitsiooni kuuluvatele abivallavanematele kolme kuupalga suurune hüvitis). Raivo Pink, kes hiljem valiti vallavolikogu esimeheks, võitles sisuliselt selle nimel, et ta ise saaks võimalikult suurt hüvitist. Raske uskuda, aga nii see oli.
Raha jagub ainult juhtimiskulu suurendamiseks
Vallavolikogu istungil räägiti väga palju rahast. On tõsi, et raha on vähe ning iga tegevus nõuab vallaeelarvest täiendavaid vahendeid. Et valda mõistlikult arendada, tulebki pidevalt raha lugeda. Kahjuks seda põhimõtet alati ei rakendata. Mina ei saa aru, miks koalitsioon peab vajalikuks suurendada valla juhtimiskulu. Ainuüksi arendusjuhi ametikoha moodustamine nõuab vallaeelarvest üle 28 tuhande euro. Seda raha saaks mõistlikumalt kasutada.
IRL peab saama aru, et ta ei valitse enam ainult Türi linna
Tundub, et vallavolikogu istungil majandus- ja keskkonnakomisjoni esimeheks valitud Hannes Taube ei ole sellest veel aru saanud. Hea, et volikogu liikmed talle meelde tuletasid, et peale Türi linna tuleb inimestel liikuda ka maapiirkondades. Loodan, et see oli inimlik eksitus ning majandus- ja keskkonnakomisjoni esimees arvestab edaspidi kõigi vallaelanike vajadustega.