23 veebruar 2012

Loobusin volikogu liikmele makstavast tasust

Teatasin Türi Vallavolikogule, et loobun volikogu liikmele makstavast tasust. Kandideerides valimistel soovisin aidata kaasa kogukonna arengule. Olen seisukohal, et volikogu liige oma töö eest tasu saama ei peaks. Analoogiliselt volikogu liikmetega aitavad paljud valla elanikud kaasa kogukonna arengule. Vahe on ainult selles, et erinevalt volikogu liikmetest aitavad sajad valla elanikud kaasa valla arengule oma vabast ajast, selle eest tasu saamata. Miks ei võiks seda tööd teha volikogu liige tasuta, jääb minule arusaamatuks. Nii hoiaks kokku kümneid tuhandeid eurosid, mida on võimalik maksta näiteks õpetajatele palga maksmiseks.

Tuletan meelde, et Türi valla valimiskomisjoni 23. oktoobri 2009 otsusega nr 26 registreeriti mind 18. oktoobril 2009 toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemusena Türi Vallavolikogu II koosseisu liikmeks. Minu volitused vallavolikogu liikmena peatusid seoses minu valimisega Türi vallavanemaks.

Minu volitused Türi Vallavolikogu liikmena taastati Türi valla valimiskomisjoni 21. veebruari 2012 otsusega nr 35 „Aivo Prüsseli volituste Türi Vallavolikogu liikmena taastamine ja teda asendanud volikogu liikme volituste lõpetamine“ seoses asjaoluga, et minu teenistussuhe vallavanemana lõpetati.

Türi Vallavolikogu 30. detsembri 2009 otsuse nr 32 „Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alalise komisjoni esimehele ning vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst ja alalise komisjoni tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ning komisjoni töö korraldamiseks rahaliste vahendite suuruse määramine ja maksmine“ punkti 1.4 alusel makstakse Türi Vallavolikogu liikmele (v.a. esimees, aseesimees ja vallavolikogu alalise komisjoni esimees) tasu volikogu istungist osavõtu eest 19 eurot. Sama otsuse punkti 4 alusel makstakse Türi Vallavolikogu alalise komisjoni liikmele (välja arvatud volikogu esimees, aseesimees, alalise komisjoni esimees, vallavalitsuse palgaline liige ning ametiasutuse palgaline töötaja) komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu 6 eurot. Esitades avalduse Türi Vallavolikogule, loobusin eelpool nimetatud tasudest.

Kuna Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2012 istungil (otsuse eelnõu arutamise ajal, millega vähendati Türi Vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja alalise komisjoni esimehele vallavolikogu tööst osavõtu eest makstavat tasu) ning Türi Vallavolikogu 15. veebruari 2012 istungil (otsuse eelnõu arutamise ajal, millega avaldati umbusaldust Türi vallavanemale) tundis Raivo Pink muret temale kui Türi Vallavolikogu esimehele (nagu nüüd on selgunud) makstava tasu vähenemise pärast, soovin minule makstava tasu võrra suurendada volikogu esimehele makstava tasu suurust. Vastava otsuse eelnõu esitan Türi Vallavolikogule järgmisel vallavolikogu istungil otsustamiseks, see võimaldab otsuse eelnõu menetleda ka vallavolikogu komisjonides. Kaaluda tasub ka mitmete vallakodanike ettepanekut  korjanduse korraldamiseks, et suurendada volikogu esimehele makstava tasu suurust.