13 oktoober 2011

Tehingutest seotud osapooltega

Seotud osapooltega tehtud tehingud kajastatakse kohalike omavalitsuste majandusaasta aruandes. Seotud osapoolteks kohalikes omavalitsustes loetakse volikogu liikmed, valitsuse liikmed, hallatavate asutuste juhid ning kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmed. Tegelikult on seotud osapooli rohkem. Kellel on selle teema vastu rohkem huvi, leiab piisavalt informatsiooni Rahandusministeeriumi kodulehelt. Tehtud tehingute kirjeldamine on üpris keeruline ning see nõuab erialaseid teadmisi. Üldjuhul on omavalitsustes vastavad teadmised olemas,  vajadusel võib alati abi saamiseks pöörduda audiitori poole, kes auditeerib omavalitsuse raamatupidamise aastaruannet. Andmete kogumine ning nende avaldamine on töömahukas, kuid vajalik. Andmete avaldamine aitab vältida korruptiivse teo toimepanemist või korruptsiooniohtliku suhte loomist. Oleme ju kõik seda meelt, et riigi ja kohalike omavalitsuste raha kasutamine peab olema võimalikult läbipaistev.
Hiljuti kontrollis Türi Vallavolikogu revisjonikomisjon seotud osapooltega tehtud tehinguid ja nende kajastamist Türi valla majandusaasta aruandes. Vastav töö tunnistati nõuetekohaseks. Türi Vallavalitsusel soovitati edaspidi kasutada tehingute kontrollimisel rohkem siseaudiitori abi, majandusaasta aruandes soovitati tehinguid seotud osapooltega kajastada kokkuvõtlikumalt.
Ei ole vahet, kas majandusaasta aruanne on 68 lehekülge (nagu eelmise aasta kohta koostatud aruanne) või 78 lehekülge pikk. Oleme alati püüdnud oma tegevust võimalikult põhjalikult kajastada. Minule jääb arusaamatuks revisjonikomisjoni esimehe Raivo Pingi käitumine. Oli ju tema see, kes võimaliku korruptsiooniohu väljaselgitamiseks pöördus alles hiljuti KAPO poole. Usun, et tehingute avaldamine aitab ära hoida korruptsiooni ning tagab ülevaate seotud osapooltega toimunud tehingutest. See peaks olema meie kõikide huvides. Või on eesmärk oma firmadega seotud tehinguid varjata. Kui töö on ausalt tehtud ning mõistliku hinnaga, siis võiks kogukonnale osutatud teenuste üle pigem uhkust tunda.
Pakun siinjuures välja ka ühe lahenduse. Kõik tehingud seotud osapooltega tuleks avaldada Türi valla veebilehel, see oleks meie kõikide huvides. Usun, et saaksime sellega hakkama.